Επιμελητήριο Ημαθίας: 2η Παράταση Προθεσμίας: Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (περιοχή Νάουσας)

Επιμελητήριο Ημαθίας: 2η Παράταση Προθεσμίας: Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (περιοχή Νάουσας)

Το  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  ανακοινώνει ότι αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 01/2023 για το έργο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» (MIS 5073390) και σε συνέχεια της 2ης παράτασης για την υποβολή των αιτήσεων που ανακοινώθηκε, έως και τις 03/04/2023,

θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους υποψήφιους, ότι όσοι υπέβαλαν την αίτησή τους έως τη λήξη της αρχικής προθεσμίας (24/03/2023), μπορούν να υποβάλουν τα αναφερόμενα στην πρόσκληση δικαιολογητικά είτε στην προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών της 1ης Παράτασης (δηλαδή από τις 25/03/2023 έως και τις 29/03/2023), είτε να τα αποστείλουν μετά τη λήξη της 2ης παράτασης (δηλαδή από 04/04/2023 έως και 09/04/2023). Σε κάθε περίπτωση η αίτησή τους θα θεωρηθεί έγκυρη, εφόσον και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην πρόσκληση.

Προσοχή: Η παραπάνω συνθήκη ισχύει μόνο για όσους υπέβαλαν την αίτησή τους έως την καταληκτική ημερομηνία της 1ης παράτασης , δηλαδή έως τις 24/03/2023. Όσοι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση μετά τις 24/03/2023, θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση, στο διάστημα που ορίζει η 2η παράταση, δηλαδή από 04/04/2023 έως και 09/04/2023 και ώρα 14:00.

  • Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά το κείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο portal του Επιμελητηρίου Ημαθίας www.icci.gr

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail  manager@icci.gr και στο τηλέφωνο 2331024734 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00).

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης