Δήμος Νάουσας: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού και ημιφορτηγού κλειστού τύπου

Δήμος Νάουσας: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού και ημιφορτηγού κλειστού τύπου

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία του ν. 4412/16 με ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» εκτιμώμενης αξίας Εκατό τριάντα τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα λεπτά (134.982,40 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της σχετικής Διακήρυξης. Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 11/7/2023 και έλαβε αριθμό 2023-112089 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικείμενο είναι η προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού & ημιφορτηγού κλειστού τύπου όπως ορίζονται αναλυτικά στη διακήρυξη. Η πρόσκληση συμμέτοχης, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του ν. 4412/2016 άνω των ορίων και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.naoussa.gr.
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Αυγούστου 2023, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 21η Αυγούστου 2023, και ώρα 12:00μ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν όλοι όσοι ορίζονται στο άρθρο 2.2 της Διακήρυξης. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εκατό τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (2.135,20 €).

Ο Δήμαρχος

Νικόλαος Καρανικόλας

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης