Επιμελητήριο Ημαθίας: Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων (περιοχή Νάουσας)

Επιμελητήριο Ημαθίας: Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων (περιοχή Νάουσας)

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» , έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5073391.

Μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης κατάρτισης επιδιώκεται η προετοιμασία 90 ανέργων, ωφελουμένων, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους. Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι, άνεργοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης που αποτελούν ενέργειες του Υποέργου 1 της Πράξης.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα) (μικτά)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων αρχίζει τη Δευτέρα, 08/05/2023 και λήγει την Τετάρτη, 31/05/2023 και ώρα 24:00

Η προθεσμία παραλαβής από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση αρχίζει την Πέμπτη, 01/06/2023 και λήγει την Δευτέρα, 05/06/2023 και ώρα 14:00.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

  • Το πλήρες κείμενο της παρούσας πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου της Πράξης icci.gr
  • Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο e-mail manager@icci.gr και στο τηλέφωνο 2331024734 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00).
Ημαθιώτης

Ημαθιώτης