Προκήρυξη και Διακήρυξη της Σχολής Αστυφυλάκων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

Προκήρυξη και Διακήρυξη της Σχολής Αστυφυλάκων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης

20-09-2023: Προκήρυξη και Διακήρυξη της Σχολής Αστυφυλάκων για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα ΤΔΑ Διδυμοτείχου , Κομοτηνής, Ρεθύμνου, Νάουσας και Γρεβενών για τη διετία 2024/2025

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν το θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό αναλύεται στην παράγραφο 1.4 της παρούσης,

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1Τη διενέργεια ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ήτοι το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης στους Νομούς Έβρου, Ροδόπης, Ρεθύμνου, Ημαθίας και Γρεβενών, κατά την ημερομηνία παράδοσής του, για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης προς κάλυψη των αναγκών των Τ.Δ.Α Διδυμοτείχου, Κομοτηνής, Ρεθύμνου, Νάουσας και Γρεβενών» για το χρονικό διάστημα από 01-01-2024 έως 31-122024, με μονομερές δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης της Σύμβασης, για ένα επιπλέον έτος, ήτοι έως την 31-12-2025, (Ανεξάρτητες Επιχειρησιακές Μονάδες Α΄ Φασης – Οικονομικών Ετών 2024 και 2025).

2 Η συνολική εκτιμώμενη αξία Σύμβασης, ανέρχεται στο συνολικό χρηματικό ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (#1.100.000,00€#), συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων και Φ.Π.Α. καθώς και του μονομερούς δικαιώματος προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

 

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) εδώ

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης