Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Νάουσα

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Νάουσα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52§2 Ν.2696 «Περί κυρώσεως Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ. 21257 από 17-08-2023 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./Δήμου Νάουσας με την εγκεκριμένη μελέτη.
3. Την υπ’ αριθ. 4843/23/1608820 από 17-08-2023 αναφορά – πρόταση Α.Τ. Νάουσας με την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών αποκατάστασης οδοστρώματος,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο
Α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας, της στάσης και στάθμευσης όπου αυτή
επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων:
1. στη δημοτική οδό Αγίου Αθανασίου από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Ανοίξεως έως
την συμβολή της με την οδό Αγγελή Γάτσου,
2. στη δημοτική οδό Εμμ. Παππά από την συμβολή της με την οδό Αγγελή Γάτσου έως την
συμβολή της με την οδό 17ης Οκτωβρίου.
Β. Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν τη Δευτέρα 21-08-2023 και την
Τρίτη 22-08-2023 κατά τις ώρες 07:00΄ – 18:00΄, έκαστη ημέρα.
Άρθρο 2ο
Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν πριν από την έναρξη
των εργασιών και θα απομακρύνονται μετά το πέρας αυτών, έκαστη ημέρα, από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και
τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (2) σχετική
εγκεκριμένη μελέτη, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-
2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.
Β. Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τις ώρες της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις
παραπάνω οδούς θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Από τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής μεταφοράς.
Γ. Από τις παραπάνω απαγορεύσεις, εξαιρούνται τα ασθενοφόρα, τα οχήματα της Ελληνικής
Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και γενικώς οχήματα έκτακτης ανάγκης, η
διέλευση των οποίων θα επιτρέπεται, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης και εφόσον αυτό
απαιτηθεί από τις επικρατούσες συνθήκες.
Δ. Επιπλέον:
1. η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια
των εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την
ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο
κυκλοφορίας της περιοχής.
2. σε κάθε περίπτωση η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας οφείλει να
διασφαλίσει τη μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να
διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
3. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση των εργαζομένων και των εργοταξιακών
οχημάτων, από και προς τους χώρους εργασιών.
4. η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νάουσας θα πρέπει να λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα σήμανσης και προφύλαξης κατά μήκος των εργασιών με, κώνους, ταινίες
σήμανσης, άτομα με ειδικούς επενδυτές-σηματωρούς και ενημερωτικά σημειώματα για την
αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διατάξεις του Κ.Ο.Κ., ιδιαίτερα στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας.
5. τα μέτρα που θα λαμβάνονται θα ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης.
Άρθρο 3ο
Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109
του Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και
την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση των οδών, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύς των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης