Ανακοίνωση προς παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλεξάνδρειας

Ανακοίνωση προς παραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλεξάνδρειας

Στον Ν.4849/2021 (ΦΕΚ Α’ 207/05-11-2021) “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και λοιπές επείγουσες διατάξεις” και ειδικότερα στο άρθρο 21, «Αναστολή, παραίτηση και απώλεια θέσης δραστηριοποίησης και δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο Ανάκληση άδειας”, προβλέπεται ότι:

α. στην παρ.1  “Η κατοχή συγκεκριμένης θέσης στο υπαίθριο εμπόριο αναστέλλεται αυτοδικαίως, αν δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση, για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών. Η αρμόδια αρχή εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη και αναρτά αυτήν εντός δέκα (10) ημερών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. ” και

β. στην παρ.2 “Η αναστολή της παρ. 1 αίρεται, εφόσον ο υπόχρεος για την καταβολή του οφειλόμενου τέλους προβεί στην εξόφλησή του εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, ή πέντε (5) μηνών αν η αξία του οφειλόμενου τέλους είναι μεγαλύτερη από πεντακόσια (500) ευρώ, από την αυτοδίκαιη απώλεια της θέσης. Αν η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, επέρχεται οριστική απώλεια της θέσης δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο ή του δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, στην οικεία Περιφέρεια. Η αρμόδια αρχή μπορεί να προκηρύξει εκ νέου τις απολεσθείσες θέσεις, καθώς και τις άδειες δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για το υπόλοιπο του αρχικού χρόνου ισχύος τους.”

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται όλοι οι παραγωγοί-πωλητές και επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Αλεξάνδρειας (Αλεξάνδρειας, Μελίκης και Πλατέος), να τακτοποιήσουν άμεσα τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από το εν λόγω τέλος (οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως την 31-08-2023) και εφεξής κάθε μήνα να εξοφλούν το αναλογούν  τέλος.

Σε περίπτωση μη καταβολής από τον υπόχρεο του προβλεπόμενου τέλους για τη θέση για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών, θα αναστέλλεται  αυτοδικαίως η κατοχή της συγκεκριμένης θέσης ως ανωτέρω.

(Μ.Ε.Δ.)
Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης