Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τα μέτρα βιοασφάλειας σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με τα μέτρα βιοασφάλειας σε χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις

Από το Τμήμα Υγείας Ζώων και Κτηνιατρικής Αντίληψης, Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνονται τα εξής:

“Σε συνέχεια των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στο Β.Δ. τμήμα της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Σερρών, καθορίστηκαν από τις αρμόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες οι απαγορευμένες ζώνες, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης καθώς και τα μέτρα που εφαρμόζονται σε αυτές.
Υπενθυμίζεται ότι η Αφρικανική Πανώλη των χοίρων δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας αλλά είναι λοιμώδης ιογενής νόσος δεσποζόμενων και άγριων χοιροειδών, με σοβαρές οικονομικές συνέπειες στη χοιροτροφία και στην αγροτική οικονομία της χώρας.
Με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων (ΑΠΧ) πλέον των άλλων μέτρων κρίνεται επιτακτική η πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοσφάλειας όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 594/2023 και στο άρθρο 5 της ΥΑ 1102/182415/2021.
  Ελάχιστες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις Μη Εμπορικές Χοιροτροφικές Εκμετάλλευσεις Οικογενειακού Τύπου (είναι η εκμετάλλευση που διαθέτει χοίρους αποκλειστικά για ιδιοκατανάλωση, οι οποίοι διατηρούνται εντός της περιφραγμένης ιδιοκτησίας του κατόχου τους και αποκλειστικά δεν υπερβαίνουν τους πέντε (5) παχυνόμενους χοίρους χωρίς γεννήτορες), τις Συστηματικές Χοιροτροφικές Εκμεταλλεύσεις και Αγελαίες Χοιροτροφικές Εκμεταλλεύσεις.

 1. Απαγορεύεται η χρήση διατροφικών υπολειμμάτων για τη σίτιση χοίρων και η απομάκρυνση των ζωικών υποπροϊόντων να γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009.
 2. Απαγορεύεται η επαφή μεταξύ του χοίρου ή των χοίρων της εκμετάλλευσης και των χοίρων από άλλες εκμεταλλεύσεις ή αγριόχοιρων. Οι χοίροι πρέπει να διατηρούνται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχει άμεση ούτε έμμεση επαφή με χοίρους που προέρχονται από άλλες εκμεταλλεύσεις ή με χοίρους εκτός των εγκαταστάσεων ούτε με αγριόχοιρους.
 3. Απαγορεύεται η επαφή των χοίρων της εκμετάλλευσης με οποιοδήποτε μέρος σφάγιου αγριόχοιρων (συμπεριλαμβανομένου του θηρευμένου ή νεκρού αγριόχοιρου / κρέατος ή παραπροϊόντων αυτού).
 4. Ο ιδιοκτήτης (ή ο υπεύθυνος για τους χοίρους) πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα υγειονομικά μέτρα, όπως αλλαγή ιματισμού και υποδημάτων κατά την είσοδο και την έξοδο από τη χοιροτροφική εκμετάλλευση. Η απολύμανση πρέπει να διενεργείται στην είσοδο της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης και στις εισόδους των κτιρίων.
 5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή κυνηγών με τους χοίρους της εκμετάλλευσης εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα της θήρας.
 6. Απαγορεύεται η είσοδος στη χοιροτροφική εκμετάλλευση ατόμων που δεν έχουν σχέση με αυτή, ενώ πρέπει να τηρούνται αρχεία ατόμων και οχημάτων που εισέρχονται στην εκμετάλλευση.
 7. Απαγορεύεται η σίτιση των χοίρων με χρήση φρέσκου χόρτου ή καρπών από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της ΑΠΧ, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή έχουν αποθηκευτεί σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αγριόχοιρους για τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη σίτιση.
 8. Απαγορεύεται η χρήση άχυρου για την στρωμνή των χοίρων προερχόμενου από περιοχές που έχουν καταγραφεί κρούσματα της ΑΠΧ, εκτός εάν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία για την αδρανοποίηση του ιού της ΑΠΧ ή έχουν αποθηκευτεί σε χώρους που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης από αγριόχοιρους για τουλάχιστον 90 ημέρες πριν από τη χρήση.
 9. Τα κτίρια των εκμεταλλεύσεων πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εισόδου σε αυτά αγριόχοιρων ή άλλων ζώων (π.χ. σκύλοι).
 10. Απαγορεύεται η διατήρηση και διαμονή χοίρων εκτός περιφραγμένων εκτάσεων.

  Eπιπρόσθετες απαιτήσεις βιοασφάλειας για τις Συστηματικές Χοιροτροφικές Εκμεταλλεύσεις πλέον των ανωτέρω:

 1. Να καθορίζονται καθαρές και μη καθαρές περιοχές στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις καθώς και διαδικασίες για τη χρήση αυτών από το προσωπικό.
 2. Να υπάρχουν διαδικασίες για την απολύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των οχημάτων καθώς και για την τήρηση κανόνων υγιεινής από το προσωπικό.
 3. Να διασφαλίζεται ο κατάλληλος διαχωρισμός των θαλάμων παραγωγής.
 4. Απαγορεύεται η μεταφορά και η εκτροφή χοίρων από τους εργαζομένους στις οικίες τους.
 5. Να υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα για τη διαχείριση των νεκρών ζώων/ζωικών υποπροϊόντων καθώς και σύστημα για την απεντόμωση/μυοκτονία στην εκμετάλλευση.
 6. Να υπάρχει ισχυρή περίφραξη περιμετρικά της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (τσιμεντένιο περβάζι βάθους 0,5 m και γερό πλέγμα ή τοίχος χωρίς κενά ή οπές ύψους 2m).
 7. Συστήνεται η αποφυγή ενασχόλησης των εργαζομένων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις με τη θήρα. Σε διαφορετική περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε επαφή τους με τους χοίρους εντός 48 ωρών μετά τη δραστηριότητα της θήρας.
 8. Με ευθύνη του κατόχου/υπευθύνου της εκμετάλλευσης, να υπάρχει διαρκής ενημέρωση όλων των εργαζομένων της χοιροτροφικής εκμετάλλευσης για την ΑΠΧ και εκπαιδεύσεις αναφορικά με τα μέτρα βιοασφάλειας που πρέπει να τηρούνται.

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης