Κλειστή η οδός Θ. Κούγκα στην πόλη της Αλεξάνδρειας λόγω έργων Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου

Κλειστή η οδός Θ. Κούγκα στην πόλη της Αλεξάνδρειας λόγω έργων Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διάρκεια εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.,

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Θ. Κούγκα, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την πάροδο Εθν. Αντίστασης, σύμφωνα με α/α (3) τεχνική έκθεση, την Κυριακή 19-11-2023 από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου.

Α. Οι ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπές σημάνσεις θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο, υπό τον έλεγχο του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Αλεξάνδρειας και η εγκεκριμένη σήμανση, καθώς και τα μέτρα ασφάλειας που θα εφαρμόζονται, θα είναι σύμφωνα με ανωτέρω α/α (3) σχετική τεχνική έκθεση, βασισμένα στην ΔΜΕΟ/Ο/613/16-02-2011 (ΦΕΚ 905, τ. Β΄ 20-05-2011) Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

Ο ανάδοχος υποχρεούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και με αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης