Πρόσληψη δώδεκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας (Υποβολή αιτήσεων έως 22 Μαΐου 2023)

Πρόσληψη δώδεκα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας (Υποβολή αιτήσεων έως 22 Μαΐου 2023)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2 /2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Κλάδος / Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου / ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Ισοπεδωτή Γαιών – γκρέιντερ )

8 μήνες

1

102

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου / ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Εκσκαφέα – Φορτωτή )

8 μήνες

2

103

Δήμος Αλεξάνδρειας

Αλεξάνδρεια Ημαθίας

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας εξωτερικών χώρων / ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων

8 μήνες

9

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/05/2023 ΕΩΣ 22/05/2023

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 62, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Βασιλικής Θεοδωρίδου (τηλ. επικοινωνίας: 23333 50144).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής,, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) Στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αλεξάνδρειας (www.alexandria.gr), β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) .

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΥΡΙΝΗΣ

Ημαθιώτης

Ημαθιώτης